1.32 Ark

Balance since last payout

36.26 Ark

Total Paid

1.09245%

Vote Weight
AH1e6H4ybk57KE3ekJ9K76dut83HL6tjYK
Created At2019-11-26 23:10:01
Vote Weight1.09%
Wallet Balance14,828.91 Ark
Pending Balance1.32 Ark
Total Paid36.26 Ark
Payment Frequency 1.25 Days
Last Payout 2019-12-11 19:30:27
Minimum Payout 0.00 Ark
Status Active
Time Status Wallet Balance Weight Pending Balance
4 minutes ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%1.32 Ark
14 minutes ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%1.31 Ark
24 minutes ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%1.29 Ark
34 minutes ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%1.28 Ark
44 minutes ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%1.26 Ark
54 minutes ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%1.25 Ark
1 hour ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%1.22 Ark
1 hour ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%1.21 Ark
1 hour ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%1.19 Ark
1 hour ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%1.18 Ark
1 hour ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%1.16 Ark
1 hour ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%1.15 Ark
2 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%1.11 Ark
2 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%1.08 Ark
2 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%1.07 Ark
2 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%1.05 Ark
3 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%1.04 Ark
3 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.99 Ark
3 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.98 Ark
3 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.95 Ark
4 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.92 Ark
4 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.91 Ark
4 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.88 Ark
4 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.86 Ark
4 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.85 Ark
5 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.82 Ark
5 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.80 Ark
5 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.78 Ark
6 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.74 Ark
6 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.72 Ark
6 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.71 Ark
6 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.69 Ark
6 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.68 Ark
7 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.64 Ark
7 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.63 Ark
7 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.61 Ark
7 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.58 Ark
7 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.57 Ark
8 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.54 Ark
8 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.50 Ark
8 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.47 Ark
9 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.44 Ark
9 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.43 Ark
9 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.40 Ark
9 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.39 Ark
9 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.37 Ark
10 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.36 Ark
10 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.35 Ark
10 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.31 Ark
10 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.29 Ark
10 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.28 Ark
11 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.25 Ark
11 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.23 Ark
11 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.22 Ark
11 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.17 Ark
12 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.16 Ark
12 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.15 Ark
12 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.14 Ark
12 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.11 Ark
12 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.10 Ark
12 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.08 Ark
13 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.05 Ark
13 hours ago Balance Update14,828.91 Ark1.09%0.04 Ark
13 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%0.02 Ark
13 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%0.00 Ark
13 hours ago Profit Share14,826.01 Ark1.09%0.00 Ark
13 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.90 Ark
13 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.89 Ark
14 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.85 Ark
14 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.84 Ark
14 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.82 Ark
14 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.81 Ark
14 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.80 Ark
15 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.78 Ark
15 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.76 Ark
15 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.74 Ark
15 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.71 Ark
15 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.70 Ark
16 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.68 Ark
16 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.66 Ark
16 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.65 Ark
16 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.61 Ark
16 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.59 Ark
17 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.58 Ark
17 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.56 Ark
17 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.55 Ark
17 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.52 Ark
18 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.48 Ark
18 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.47 Ark
18 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.45 Ark
18 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.44 Ark
18 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.42 Ark
18 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.41 Ark
19 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.38 Ark
19 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.37 Ark
19 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.36 Ark
19 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.32 Ark
19 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.31 Ark
20 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.29 Ark
20 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.28 Ark
20 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.25 Ark
20 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.22 Ark
20 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.21 Ark
21 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.20 Ark
21 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.18 Ark
21 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.14 Ark
21 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.13 Ark
21 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.11 Ark
22 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.10 Ark
22 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.08 Ark
22 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.07 Ark
22 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.06 Ark
22 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.03 Ark
22 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.02 Ark
23 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%2.00 Ark
23 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%1.99 Ark
23 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%1.97 Ark
23 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%1.94 Ark
23 hours ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%1.93 Ark
1 day ago Balance Update14,826.01 Ark1.09%1.89 Ark
  Time Sent Paid Amount Transaction
  Wed, Nov 27, 2019 11:40 PM UTC2.54 Ark
  Fri, Nov 29, 2019 5:50 AM UTC3.13 Ark
  Sat, Nov 30, 2019 12:00 PM UTC3.13 Ark
  Sun, Dec 1, 2019 6:10 PM UTC3.12 Ark
  Tue, Dec 3, 2019 12:20 AM UTC3.08 Ark
  Wed, Dec 4, 2019 6:30 AM UTC3.14 Ark
  Thu, Dec 5, 2019 12:40 PM UTC3.08 Ark
  Fri, Dec 6, 2019 6:50 PM UTC3.11 Ark
  Sun, Dec 8, 2019 1:00 AM UTC3.09 Ark
  Mon, Dec 9, 2019 7:10 AM UTC3.10 Ark
  Tue, Dec 10, 2019 1:20 PM UTC2.84 Ark
  Wed, Dec 11, 2019 7:30 PM UTC2.90 Ark